LA-MA
Land Management

Stránky

Rubriky

Panorama

Urbanismus a urb. tvorba


Postup při dohodovaní cen za zpracování ÚPD
<< zpět

Stanovení ceny za zhotovení dokumentace zavísí na shotoviteli a dohodě mezi ním a objednavatelem. Cenu vzájemně potvrdí v smlouvě o díle. Následující postup je doporučení, jak navrhnout reálný obnos, pokrývající náklady a přiměřený zisk. V ceně za ÚPD jsou zahrnuty všechny povinné práce a výkony podle příslušné vyhlášky [18]. Oceňují se podle níže uvedených doporučených postupů. 

Také je možné řídit se podle doporučení ČKA (České komory architektů ) – „Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků

Postupy při odhadování ceny se mohou mírne líšit, a výsledná cena také. Záleží s kterého zdroje čerpáme. Obecně ale platí, že podle doporučení ČKA vycházejí ceny za projektové práce neúměrně vysoké, při užití sazebníkú jsou ceny bližší realitě. Všechny zdroje však uvádějí vyšší ceny než ceny „na trhu“.

Standardní postup podle sazebníku UNIKA
 •   1. Dohoda o ceně
Návrhy cen se vypracují:
 • na základě předběžné kalkulace nákladů a zisku nebo pomocí hodinových sazeb podle bodu 2
 • v rozpětí  doporučených minimálních a maximálnich cen, stanovených v tabulkách sborníků cenových ukazovatelů, vrátaně upravujících koeficientů složitosti a náročnosti podle bodu 3
Dohoda o ceně je součástí smlouvy o díle a uzavírá se po projednání  návrhu ceny a kvalitativních, dodacích a platebných podmínek, za kterých bude cena platit.
 •  2. Ceny na základě kalkulace
Stanovuje se za tyto pracovní výkony :
 • zadání pro ÚPD, stanovené v stavebním zákonu
 • průzkumy a rozbory pro ÚPD včetně spracování krajinněekolo­gického plánu pro ÚP-VÚC a ÚP-O
 • specifické koncepční, návrhové a dokumentační práce nad rámec vyhlášky [18]
 • práce souvísející s hodnocením ÚPD na životní prostředí podle zákona
 • aktualizace a doplnění mapových podkladů
 • účast zpracovatelů na projednání zadání
 • modelářské práce
 • poradenská a jiná odborná činnost
 • vytváření GIS
Postup na základě kalkulace nákladů a ziskuVypracuje zhotovitel na základě předběžné kalkulace v následujícím členění :
 1. Přímý materiál
 2. Příme mzdy
 3. Ostatní přímé náklady
 4. Režijní náklady
 5. Poddodávky
 6. Zisk
Položky 1–4 jsou úplnými vlastními náklady

Zisk se kalkuluje podílem k úplným vlastním nákladům

Postup na základě hodinových sazeb
 • Oceňování prací se vykonává pomocí dohodnutých hodinových sazeb a kalkulovaných hodin. ( Dle tabulky předpokládaných počtů hodin )
 • Stanovují minimální hodinové sazby pro jednotlivé kategorie prací ( Dle doporučení ČKA ):
  • vysokokvalifikované koncepční a koordinační práce – 800 Kč/ h a výše 
  • velmi náročné a koncepční práce – 600 až 800 Kč/ h
  • středně náročné práce – 450 až 600 Kč/ h
  • méně náročné práce – 250 až 450 Kč / h
  • pomocné práce – 150 až 250 Kč / h
 • Kalkované hodiny se stanoví odborným odhadem počtu hodin pro jednotlivé kategorie prací, potřebných pro splnění předmětu smlouvy.
 •   3. Ceny na základě měrných jednotek
Oceňují se práce standardní, požadované vyhláškou a stavebním zákonem pro ÚPD a ÚPP. Měrné jednotky těchto prací jsou uvedeny v přislušných tabulkách sazebníků ( např. Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností od společnosti UNIKA ). Údaje v sazebnících se od sebe mohou odlišovat, podle vydavatele.
 • Zakladní vzorec pro výpočet celkové ceny
C = (C1 + C2 + …Cn)* K1 *… Kn

Kde C1 až Cn jsou cenová rozpětí / sazby za měrnou jednotku ,

K1 až Kn jsou koeficienty za  měřítko, složitost podmínek, zastavěnost území, a pod.

C, C1,C2, K1 až Kn dohledatelné v tabulkách sazebníků, a odlišné pro jednotlivé úrovně UPD / UPP :
 • Územní plán regionu
  •  Průzkumy a rozbory
  • Návrh
 • Územní plán obce
  • Průzkumy a rozbory
  • Návrh
 • Územní plán zóny
  • Průzkumy a rozbory
  • Návrh

kezhman | Říjen 10, 2011<< zpět