LA-MA
Land Management

Stránky

Rubriky

Panorama

Pozemkové úpravy (PÚ) Účastníci řízení o PÚ


Soustava pozemkových úřadů
<< zpět

Soustavu pozemkových úřadů tvoří od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad, krajské pozemkové úřady, pobočky krajských pozemkových úřadů a odloučená pracoviště krajských pozemkových úřadů.

Státní pozemkový úřad (SPÚ)

Státní pozemkový úřad je zřízen ke dni 1. 1. 2013 na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. SPÚ vznikl spojením zbytkových agend Pozemkového fondu ČR s činností stávajících pozemkových úřadů. Pozemkový úřad ČR byl touto transformací současně zrušen. SPÚ se sídlem v Praze je podřízen Ministerstvu zemědělství.

Státní pozemkový úřad je tvořen ústředím Státního pozemkového úřadu a krajskými pozemkovými úřady, které vykonávají činnost v rámci vyšších územních samostprávných celků (§ 2 odst. 1 z. 503/2012 Sb.). V čele SPÚ je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství. Ředitel SPÚ je současně ředitelem ústředí Státního pozemkového úřadu. (§ 2 odst. 2 z. 503/2012 Sb.).

Státní pozemkový úřad je příslušný hospodařit s nemovitostmi, které byly ve správě Pozemkového fondu ČR (PF ČR), a rovněž se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu (viz SPÚ). Státní pozemkový úřad bude také dále pokračovat v privatizaci majetku, se kterým je příslušný hospodařit (viz SPÚ). Od 1. 1. 2013 vykonává SPÚ také jako právní nástupce PF ČR roli povinné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (viz SPÚ).

SPÚ vykonává působnost podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, a podle zákona č. 229/1991 Sb, o úpravě vlastnických vztahů k půdě (zákon o půdě).

Působnost Státního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových úprav podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb.

Státní pozemkový úřad

 • rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění, v případě potřeby nezbytnou projektovou činnost sám provádí,
 • zajišťuje vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami s odbornou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu,
 • koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování a s dalšími orgány vazbu návrhů PÚ na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci (ÚPD) a tvorbu a ochranu životního prostředí (ŽP) a krajiny,
 • předkládá příslušnému katastrálnímu úřadu listiny, na jejichž základě dochází ke změně vlastnických práv k pozemkům (např. 2. rozhodnutí, které nabylo právní moci)
 • zabezpečuje uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace PÚ,
 • zajišťuje změny map BPEJ a zabezpečuje jednotné vedení a aktualizaci údajů o BPEJ v číselném a mapovém vyjádření,
 • poskytuje údaje o BPEJ
 • hradí náklady na PÚ podle § 17 zákona č. 139/2002 Sb., dále náklady nezbytné pro ocenění, identifikací parcel, vyměřením pozemků a spojené s aktualizací BPEJ, (podrobněji viz článek Financování pozemkových úprav)
 • přijímá peněžité částky v případě překročení přiměřenosti kvality navrhovaných pozemků, tzn. nad 4% původního nároku v ceně (viz § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb.)
 • přijímá peněžité částky v případě, že se na financování PÚ podílí i účastnící PÚ, pořípadě jiné FO a PO, nabo stavebník (viz § 17 zákona č. 139/2002 Sb.)
 • uděluje a případně odnímá úřední oprávnění o odborné způsobilosti k projektování PÚ,
 • podílí se na obnově KO,
 • zajišťuje lustraci nemovitostí v majetku ČR,
 • … pro další podrobnosti nahlédněte do § 19 zákona č. 139/2002 Sb..

Krajské pozemkové úřady (KPÚ)

Krajské pozemkové úřady vykonávají činnost Státního pozemkového úřadu v rámci jednotlivých vyšších územně samosprávných celků. Krajský pozemkový úřad řídí jeho ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel SPÚ (§ 2 odst. 3 z. 503/2012 Sb.). Odvolací orgán proti rozhodnutí KPÚ je ústředí Státního pozemkového úřadu (§ 2 odst. 4 z. 503/2012 Sb.).

Pro řízení o pozemkových úpravách zřizuje Státní pozemkový úřad pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů. Kontakty na krajské pozemkové úřady a jejich pobočky a odloučená pracoviště jsou k nalezení zde.

Pobočky krajských pozemkových úřadů

Pobočky krajských pozemkových úřadů (pobočky KPÚ) vykonávají činnosti původních okresních pozemkových úřadů:

 • územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů (§ 2 odst. 5 z. 503/2012 Sb.)
 • rozhodují v řízení o pozemkových úpravách jako orgány prvního stupně (§ 2 odst. 5 z. 503/2012 Sb.)
 • o odvolání proti rozhodnutí pobočky rozhoduje ústředí SPÚ (§ 2 odst. 5 z. 503/2012 Sb.)

… další informace v odrážkách jsou převzaty z § 20 původního zákona č. 139/2002 Sb. před 1. 1. 2013, před novelizací zákonem č. 503/2012 Sb., pro tehdejší (okresní) pozemkové úřady a nahrazeny pojmy „pobočky krajských pozemkových úřadů“ a „Státní pozemkový úřad“ …

 • pobočky organizují provádění pozemkových úprav, popřípadě jejich nezbytnou projektovou část provádějí
 • zajišťují vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami s odbornou způsobilostí
 • koordinují v součinnosti s orgány územního plánování, návaznost návrhů pozemkových úprav na sídelní struktury a územní plány a tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny; uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům
 • předkládají příslušnému katastrálnímu úřadu listiny, na jejichž základě dochází ke změně vlastnických práv k pozemkům
 • poskytují údaje o BPEJ
 • zabezpečují trvalé uložení a zabezpečení veškeré dokumentace pozemkových úprav
 • soustřeďují a poskytují údaje z oblasti pozemkových úprav
 • zajišťují změny map BPEJ pro účely jednotného vedení a aktualizaci údajů o BPEJ v číselném a mapovém vyjádření
 • jsou příslušné k úhradě nákladů na pozemkové úpravy podle § 17 Z č. 139/2002 Sb., dále nezbytných nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků, nákladů spojených s aktualizací BPEJ a lustracemi pozemků (podrobněji viz článek Financování pozemkových úprav)
 • jsou příslušné k přijetí peněžité částky v případě překročení přiměřenosti kvality navrhovaných pozemků, tzn. nad 4% původního nároku v ceně (viz § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb.)
 • jsou příslušné k přijetí peněžité částky v případě, že se na financování PÚ podílí i účastnící PÚ, pořípadě jiné FO a PO, nabo stavebník (viz § 17 zákona č. 139/2002 Sb.)
 • spolupracují s SPÚ při udělování, popřípadě odnímání úředního oprávnění
 • vyjadřují se, zda zamýšlené využití pozemků v územním a stavebním řízení není v rozporu s plánem společných zařízení podle schváleného návrhu pozemkových úprav
 • vykonávají činnost podle Z č.229/1991 Sb., zákon o půdě, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě dalších zvláštních právních předpisů

Čerpáno z [1], [4], [5], [21]

krovak | Červen 6, 2013<< zpět