LA-MA
Land Management

Stránky

Rubriky

Panorama

Účastníci řízení o PÚ


Účastníci řízení o pozemkových úpravách
<< zpět

Účastníci řízení o pozemkových úpravách jsou:

 • vlastníci pozemků řešených v pozemkových úpravách podle § 2 zákona 139/2002 Sb. (odst. 1a § 5 zákona č. 139/2002 Sb.)
 • fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům mohou být řešením pozemkových úprav přímo dotčena (odst. 1a § 5 zákona č. 139/2002 Sb.)
 • za zemřelého vlastníka osoby z okruhu dědiců sdělené soudem
 • opatrovník vlastníka, který není znám nebo jehož pobyt není znám (bývá většinou obec)
 • stavebník, je-li pozemková úprava vyvolána stavební činností (odst. 1b § 5 zákona č. 139/2002 Sb.)
 • obce, v jejichž území jsou pozemky zahrnuté do obvodu pozemkové úpravy (odst. 1c § 5 zákona č. 139/2002 Sb.)
 • obce, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, pokud do 30 dnů od výzvy příslušného pozemkového úřadu přistoupí jako účastníci k řízení o PÚ (odst. 1c § 5 zákona č. 139/2002 Sb.)

Za účastníky řízení o PÚ se dle § 5 odst. 1 zákona o PÚ nepovažují vlastníci pouze pozemků neřešených dle § 2, zároveň zahrnutých v obvodu PÚ, u kterých se pouze obnovuje SGI. (viz také § 3 odst. 2, 2. věta, zákona o pozemkových úpravách)

Účastníky úvodního jednání jsou:
 • vlastníci pozemků v obvodu PÚ (řešených i neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.)
  • za stát jako vlastníka mají právo hospodařit se státním majetkem:
   • Státní pozemkový úřad
   • příslušné organizační složky státu, kterým přísluší právo hospodařit s majetkem státu
   • Lesy České republiky, s.p.
   • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • FO a PO, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům mohou být řešením pozemkových úprav přímo dotčena
 • obec (zastupitelstvo), případně další dotčené obce
 • vlastník s náhradními pozemky z nedokončeného scelovacího řízení, který nenabyl vlastnického práva k nim
 • další účastníci dle rozhodnutí PÚř
 • stavebník, je-li provedení PÚ vyvoláno v důsledku stavební činnosti
 • stávající nájemce půdy (může se účastnit)
 • zástavní věřitel
 • zpracovatel PÚ
 • zástupce pozemkového úřadu (PÚř)
 • zástupce stavebního úřadu
 • zástupce katastrálního úřadu
 • další subjekty podle úvahy PÚř

Dále viz článek Úvodní jednání

Zpracovatelem PÚ je osoba s úředním oprávněním zeměměřického inženýra (ÚOZI) a úředním oprávněním k projektování PÚ. Většinou jsou to minimálně dvě osoby – geodet a projektant.

Sbor zástupců (§ 5 odst. 5–8 zákona č. 139/2002 Sb.) je volen na úvodním jednání nadpoloviční většinou přítomných vlastníků. Není účastníkem řízení o PÚ. Je volen na dobu provádění pozemkových úprav a zaniká dnem nabytí právní moci 2. rozhodnutí pozemkového úřadu (o výměně nebo přechodu vlastnických práv).

Zastupuje vlastníky pozemků při činnostech (§ 5 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb.):
 • spolupracuje při zpracování návrhu KPÚ
 • posuzuje varianty řešení KPÚ
 • vyjadřuje se k návrhu plánu společných zařízení (PSZ)
 • vyjadřuje se k podaným námitkám v průběhu pozemkových úprav
 • odsouhlasuje návrh KPÚ
 • stanoví priority realizace PSZ
Volí se lichý počet členů, počet je 5 – 15. Sbor je usnesení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Sbor zvolí ze svého středu předsedu, který svolává schůze sboru a řídí jejich jednání. (§ 5 odst. 7 zákona č. 139/2002 Sb.)
Nevolení členi sboru zástupců jsou (§ 5 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.):
 • ředitel krajského pozemkového úřadu nebo jím pověřený pracovník
 • zástupce obce
 • vlastník, jehož pozemky zahrnují alespoň 10% výměry pozemků, na kterých budou prováděny PÚ, pokud o to požádá nejpozději v den konání volby sboru
Zasedání sboru svolává zvolený předseda ve spolupráci se zástupem PÚř.Zasedání sboru se svolává :
 • když postup navrhových prací vyžaduje souhlas sboru
 • pro posouzení jednotlivých variant návrhu PÚ
 • pro posouzení návrhu PSZ (navrhovaných opatření)
 • vyjádření k podaným připomínkám v průběhu PÚ
 • pro souhlas s odpuštěním doplatku, při překročení cenové přiměřenosti
 • požádá-li o to písemně nadpoloviční většina členů sboru

Čerpáno z [1], [5]

krovak | Červen 3, 2013<< zpět