LA-MA
Land Management

Stránky

Rubriky

Panorama

Pozemkové úpravy (PÚ)


Formy pozemkových úprav
<< zpět

KPÚ – komplexní pozemkové úpravy

Komplexní pozemkové úpravy řeší nové uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům v obvodu pozemkové úpravy. Do obvodu jsou zahrnuty pozemky zpravidla jednoho katastrálního území – extravilánu. Nezahrnují se pozemky v zastavěné části obce, některé pozemky zvláštního využití mohou být řešeny ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb. jen se souhlasem jejich vlastníka a případně i správce (viz § 3 odst. 3). Cílem KPÚ je nové prostorové a funkční uspořádání, scelení nebo dělení, zabezpečení přístupnosti pozemků a celých částí území (lesa, nivy apod.) a vyrovnání hranic pozemků tak, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro obhospodařování. Současně jsou řešena opatření pro stabilizaci a zlepšování stavu životního prostředí a vodního režimu v krajině. KPÚ se též zabývá nedořešenými vlastnickými vztahy (obecní úřad, historický majetek obcí, církev, příděly, náhradní pozemky za nevydané v restitucích, nedořešené dědictví, duplicitní vlastnictví, apod.). Výsledky komplexních pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování (§ 2 zákona o PÚ).

Nejlepší definice, účel a cíl komplexních pozemkových úprav nalezneme v § 2 zákona o pozemkových úpravách.

JPÚ – jednoduché pozemkové úpravy

Jedná se o pozemkoéu úpravy, které mají jeden nebo jen několik cílů pozemkových úprav a neřeší širší územní vztahy a veřejné zájmy. Řeší například jen nedostatky v evidenci vlastnictví, nebo stačí pouze obnovit dřívější pozemkovou evidenci s menšími úpravami hranic, nebo řeší pouze blok pozemků v rámci katastrálního území, nebo mohou řešit některé ze specitických problémů území (např. lokální záplavy, silné erozní ohrožený pozemků, atd.). Jednoduché pozemkové úpravy mají umožnit efektivní hospodaření uživatelům do doby než se provede komplexní pozemková úprava.
  • JPÚ se zápisem do KN – řeší vlastnická práva k pozemkům, lze provést upřesnění nebo rekonstrukci přídělů půdy, lze řešit nedokončená scelovací řízení, dochází k zápisu do katastru nemovitostí,
  • JPÚ bez zápisu do KN – využívaly se po roce 1990, kdy bylo nutné narychlo vrátit půdu během restitucí a umožnit hospodaření původním vlastníkům. Vlastníci dostávali tehdy od pozemkového úřadu náhradní pozemky do tzv. zatímního bezúplatného užívání (ZBÚ).  JPÚ bez zápisu do KN řešily pouze dočasné užívání pozemků, ale neřešily vlastnická práva k nim, v katastru nemovitostní nedošlo k žádné změně. Od roku 2002 se již neprovádějí.

Čerpáno z [4].

MAC | Květen 25, 2013<< zpět