LA-MA
Land Management

Stránky

Rubriky

Panorama

Etapy a činnosti při PÚ


Úvodní jednání
<< zpět

Úvodní jednání svolá Pozemkový úřad písemnou formou veřejnou vyhláškou na úřední desce obecního úřadu. Dále písemně doručí oznámení o zahájení řízení formou pozvánky na úvodní jednání všem známým účastníkům řízení o pozemkových úpravách. Je vhodné přiložit k pozvánce vlastníkům vysvětlující dopis se základními informacemi o smyslu a cílech pozemkových úprav. Na úvodní jednání přicházejí jednotlivý vlastníci poprvé do kontaktu s děním kolem jejich pozemků.
Pozemkový úřad informuje účastníky úvodního jednání:
 • o účelu, cíli a principu PÚ
 • přínosy PÚ
 • předpokládané náklady na PÚ a způsob uhrazení
 • upozornění vlastníků, že lze pozemky vykoupit či darovat státu (ve prospěch realizace prvků PSZ)
 • vysvětlí předběžný obvod PÚ
 • o předběžném harmonogramu navrhování
 • stručně popíše všechny fáze průběhu PÚ (příprava řízení, stanovení nároků, návrh PSZ, návrh nového uspořádání pozemků, rozhodování o PÚ, vytyčování pozemků a realizace PSZ)
 • o významu PÚ a obnově katastrálního operátu a vyplývajících povinnostech ze zákona
 • upozorní na možnost zavedení opravného koeficientu
 • možnost vypořádání spoluvlastnictví
 • zvolí se místo pro měření vzdálenosti
 • seznámí účastníky se zpracovatelem
 • seznámení se zástupcem PÚř, zástupcem KÚř, zástupcem stavebního úř, příp. stavebníkem
 • o právech a povinnostech geodetů (vstup na pozemky, újma,…)
Vhodné je formou elektronické prezentace seznámit účastníky o přínosech pozemkových úprav, o postupu zpracování PÚ a získat důvěru vlastníků. Je dokázáno, že dobře informovaný vlastník či uživatel pozemků je přístupnější ke spolupráci. Důležité je také vyzdvihnout přínos plánu společných zařízení (PSZ) i pro vlastníky pozemků.
Vlastníci pozemků na úvodním jednání: Zpracovatel na úvodním jednání:
 • seznámí účastníky se způsobem zpracování PÚ
 • oznámí zodpovědného řešitele, sídlo a způsob kontaktu
 • příp. seznámí účastníky se zkušenostmi z již zapsanými PÚ
Průběh jednání řídí zástupce pozemkového úřadu. Z úvodního jednání je veden zápis. Zápis podepsaný a ověřený Pozemkovým úřadem je zaslán v minimálním rozsahu všem účastníkům řízení pozvaným na úvodní jednání.

Čerpáno z [1]

krovak | Červen 3, 2013<< zpět