LA-MA
Land Management

Stránky

Rubriky

Panorama

Etapy a činnosti při PÚ


Ocenění pozemků
<< zpět

V řízení o pozemkových úpravách se používá pro oceňování zvláštní právní předpis platný ke dni vyložení nároků.

Ke dni 31. 12. 2009  se jedná o zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, vyhlášku č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. a vyhláškou č. 412/2008 Sb. o stanovení seznamu katastrálních  území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Důležité je sledovat aktuální vývoj těchto předpisů.

V pozemkových úpravách se oceňují pouze pozemky řešené podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Neoceňují se pozemky neřešené a ani pozemky při provádění rekonstrukce a upřesnění přídělů. Základem pro ocenění zemědělského pozemku jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), jež jsou evidovány v číselných a mapových podkladech. Při oceňování zemědělských pozemků se použije základní cena, která se zjistí podle BPEJ evidovaných v celostátní databázi a vztažených k zaměření skutečného stavu v terénu.

Oceňování se vztahuje k pozemkům vedeným v KN. Při nesouladu mezi KN a skutečným stavem se vychází ze skutečného stavu v terénu. Zpracovatel má také možnost si upravit linie BPEJ podle zaměření. Tyto změny musí odsouhlasit VÚMOP Praha.

U chmelnic, vinic, zahrad a pozemků s lesním porostem se v nárocích uvede cena pozemku a cena porostu odděleně a s členěním podle druhu porostu.

Článek se související tématikou o aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) si můžete přečíst zde “Rebonitace půdy”.

Čerpáno z [1]

krovak | Říjen 10, 2010<< zpět