LA-MA
Land Management

Stránky

Rubriky

Panorama

Etapy a činnosti při PÚ


Plán společných zařízení
<< zpět

Než je možné přistoupit k návrhu nového umístění pozemků, je nutné na základě důkladných terénních průzkumů (které provádí projektant), shromáždění všech dostupných podkladů charakterizujících řešené území, vyjádření dotčených orgánů a organizací, posouzení ekologické stability, vyhodnocení erozní ohroženosti a vodního režimu krajiny, vypracovat návrh plánu společných zařízení a projednat jej jak se sborem zástupců, zvoleným na úvodním jednání z řad vlastníků, tak se zastupiteli obce a konečně na veřejném zasedání obecního zastupitelstva. Plán společných zařízení obsahuje především návrh nové cestní sítě, protierozní a vodohospodářská opatření spolu s návrhem prvků ÚSES (územního systému ekologické stability).

Návrh společných zařízení řeší podmínky pro zlepšení životního prostředí, podmínky na ochranu půdního fondu a zvýšení ekologické stability, dává řešení protipovodňové problematiky.

Zpracovaný plán společných zařízení předloží pozemkový úřad dotčeným orgánům státní správy, které se k němu do 30 dnů písemně vyjádří. Dále PSZ posoudí sbor zástupců.

Jejich souhlasná stanovisko nahrazují opatření (rozhodnutí, souhlas, povolení výjimky) podle zvláštních právních předpisů.

Pokud je návrh odsouhlasen umožní tento souhlas převést společná zařízení do vlastnictví obce, pokud některý vlastník neprojeví přání si některý prvek společných zařízení ponechat.

Návrh PSZ se zpracuje tak, aby obsahoval přehled všech navržených společných zařízení včetně změn druhů pozemků. Obsahuje přehled výměry půdy, kterou je nutno vyčlenit k provedení společných zařízení, s rozdělením na pozemky ve vlastnictví státu, obce, popřípadě pozemky jiných vlastníků. Návrh PSZ má textovou i grafickou část.

Pro společná zařízení se použijí přednostně pozemky, které v rámci pozemkových úprav byly vykoupeny nebo darovány ve prospěch státu. Pokud není v obvodu pozemkové úpravy státní půda, je použita půda z vlastnictví obce, a není-li dostatečné množství půdy státní a z vlastnictví obce, je půda poměrně brána od ostatních vlastníků. Použití půdy od ostatních vlastníků na PSZ se promítne do tvorby nároků vlastníků, kdy kromě opravného koeficientu se provádí další oprava o poměrnou část výměry potřebné na vymezenou kostru společných zařízení.

Pozemky na nichž se nachází prvky společného zařízení by měly být ve vlastnictví obce.

V případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby nebo rekonstrukce, popřípadě modernizace stávajících staveb.

Pokračujte dál na článek „Návrh PSZ“.

Čerpáno z [1], [4]

MAC | Leden 10, 2011<< zpět