LA-MA
Land Management

Stránky

Rubriky

Panorama

Etapy a činnosti při PÚ


Vydání prvního rozhodnutí „o schválení návrhu PÚ“
<< zpět

Pozemkový úřad vydá první rozhodnutí „o schválení návrhu pozemkových úprav“ tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň tří čtvrtin výměry půdy pozemků, které jsou řešeny v pozemkových úpravách ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Váha hlasu podílového spoluvlastníka odpovídá jeho podílu na celkové výměře pozemků.

Rozhodnutí o schválení návrhu PÚ oznamuje PÚř veřejnou vyhláškou a doručí všem známým účastníkům. Pokud dojde k odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, řeší ho odvolací orgán (Ústřední pozemkový úřad). Vlastníci jsou o tom vyrozuměni.

Součástí rozhodnutí zasílaného účastníkům je souhrnná bilance – soupis všech pozemků na listu vlastnictví rozdělené na parcely z pozemkové úpravy vyloučené a do pozemkové úpravy zahrnuté – nesměňované a směňované a pak pozemky nově navržené – vzniklé v KPÚ. K novým pozemkům jsou přiloženy části mapy s vyznačenými nově navrženými pozemky.

Rozhodnutí o schválení návrhu, které nabylo právní moci, pozemkový úřad předá katastrálnímu úřadu k vyznačení do katastru nemovitostí.

Rozhodnutí o pozemkových úpravách řeší § 11 zákona č. 139/2002 Sb.

Čerpáno z [1], [5]

krovak | Říjen 11, 2010<< zpět